Par kūdras ieguves lauku paplašināšanu Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās

Biedrības “Par zaļu Pierīgu!” valdes priekšsēdētājs Andris Zariņš

Biedrība “Par zaļu Pierīgu!” (turpmāk – Biedrība) ir iepazinusies ar informāciju par plānoto projektu “Kūdras ieguves lauku paplašināšana Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās” (turpmāk – Projekts), ko iecerēts īstenot Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritoriju zemesgabalos ar kadastra nr. 8076 011 0640, 8048 014 0048, 8080 003 0085 un 8080 007 0078.

Sakarā ar to, ka Projekta realizācijas teritoriju tuvumā atrodas dabas liegumi “Melnā ezera purvs” un dabas liegums “Cenas tīrelis”, kas iekļauti “Natura 2000” aizsargājamo teritoriju tīklā, Biedrība uzskata, ka, realizējot Projektu, tiks apdraudēta minēto dabas liegumu ekosistēma un iedragātas to funkcijas. Abos dabas liegumos konstatēta virkne Latvijā un Eiropā aizsargājamu putnu sugu, tie ir nozīmīgas vietējo putnu dzīvotnes un migrējošo putnu atpūtas vietas. Projekta realizācijas teritoriju tuvumā atrodas arī slapjo mežu, augsto purvu un pārejas purvu biotopi, kuros Projekts var izraisīt negatīvas hidroloģiskā režīma izmaiņas un nodarīt neatgriezenisku kaitējumu dabai. Augsto purvu biotopu dabiskajai reģenerācijai nepieciešami vairāki simti gadu.

Sakarā ar iepriekš minēto Biedrība iebilst pret Projekta realizēšanu un iestājas PRET to, jo tas var pasliktināt vides kvalitāti, apdraudēt Eiropas Savienības nozīmes dabas liegumus, degradēt slapjo mežu un purvu biotopus un negatīvi ietekmēt aizsargājamo putnu dzīvotnes.

Komentāri
Daniēls
18.04.2017. 22:36
Atbalstu!

Lai pievienotu komentāru, vispirms ir jāielogojas portālā

Saistītie raksti

Priekšlikumi par derīgo izrakteņu ieguvi Jaunmārupē
Mārupes novada domesPriekšsēdētājamMārtiņam BojāramNoBiedrības Par zaļu Pierīgu,Reģistrācijas Nr. 40008158610Banka: AS SwedbankKonts: LV90HABA0551035137811 Mārupē, 11.08.2017Biedrība “Par zaļu Pierīgu”